Có 1 kết quả:

quan tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sổ sách của triều đình, nhà nước.

Một số bài thơ có sử dụng