Có 1 kết quả:

quan kỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc mà những người làm việc triều đình phải tuân giữ.