Có 1 kết quả:

quan thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những người thi đậu, được lo việc triều đình. Nhị độ mai có câu: » Triều ban dự bậc quan thân «.

Một số bài thơ có sử dụng