Có 1 kết quả:

quan khoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuế má do triều đình, nhà nước ấn định.