Có 1 kết quả:

quan tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung dáng điệu, ngôn ngữ và cách đối xử của người ra làm việc triều đình. Tức tư cách của vị quan.

Một số bài thơ có sử dụng