Có 1 kết quả:

quan mại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do triều đình, nhà nước đứng bán.