Có 1 kết quả:

quan lang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh hiệu chỉ con trai các vua Hùng Vương nước ta. Con gái gọi là Mị Nương.