Có 1 kết quả:

quan diêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Muối ăn, do triều đình khai thác, quản trị và phân phối.

Một số bài thơ có sử dụng