Có 1 kết quả:

định nghĩa

1/1

định nghĩa

giản thể

Từ điển phổ thông

định nghĩa, xác định, giải nghĩa