Có 1 kết quả:

định giá

1/1

định giá

giản thể

Từ điển phổ thông

xác định giá, đặt giá, ra giá