Có 1 kết quả:

định vị

1/1

định vị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

định vị, xác định vị trí

Một số bài thơ có sử dụng