Có 1 kết quả:

định lí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chân lí không bao giờ biến đổi nữa.
2. Mệnh đề hay công thức đã được chứng minh là đúng, được coi như là nguyên lí hay quy tắc, gọi là “định lí” 定理.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lẽ phải không thể thay đổi được — Danh từ Toán học, nêu lên một mối tương quan toán học đã dược chứng minh.