Có 1 kết quả:

định tỉnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sớm tối chầu chực hỏi han cha mẹ. Nói đủ là “thần hôn định tỉnh” 晨昏定省.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói tắt của Thần tỉnh hôn định, hoặc Thần hôn định tỉnh, tức sớm tối chầu chực hầu hạ hỏi han cha mẹ, chỉ bộn phận con cái đối với cha mẹ.