Có 1 kết quả:

định nghĩa

1/1

định nghĩa

phồn thể

Từ điển phổ thông

định nghĩa, xác định, giải nghĩa

Từ điển trích dẫn

1. Xác định ý nghĩa nội dung của một sự vật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ tính chất riêng biệt của vật gì, khiến mọi người nhận biết nó mà không lầm lộn với vật khác.