Có 1 kết quả:

định ngữ

1/1

định ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

định ngữ, bổ ngữ, thuộc ngữ (ngôn ngữ)