Có 1 kết quả:

uyển nhiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nép nhường, thuận tòng. ◇Thi Kinh 詩經: “Hảo nhân đề đề, Uyển nhiên tả tích” 好人提提, 宛然左辟 (Ngụy phong 魏風, Cát lũ 葛屨) Bậc tôn trưởng an nhàn thong thả, Tránh nhường nép sang bên trái.
2. Rõ ràng, thật là, quả nhiên. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Hạ kỉ đình đình, uyển nhiên tuyệt đại chi xu” 下几亭亭, 宛然絕代之姝 (Thư si 書癡) Xuống kỉ đứng sững, thật là một người con gái đẹp tuyệt trần.
3. Giống như, phảng phất. ◇Nhị khắc phách án kinh kì 二刻拍案驚奇: “Địa phương quan bất nại tha hà đích, uyển nhiên Tống thì Lương Sơn Bạc quang cảnh” 地方官不奈他何的, 宛然 宋時梁山泊光景 (Quyển nhị thất).

Một số bài thơ có sử dụng