Có 1 kết quả:

nghi thất nghi gia

1/1

nghi thất nghi gia

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nên vợ nên chồng, thành vợ thành chồng