Có 1 kết quả:

nghi gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Về nhà chồng ( nói về con gái lấy chồng ). Đoạn trường tân thanh có câu: » Làm cho rõ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia « — Nghi gia 宜家: Nên nhà. Có thành ngữ: » Nghi gia nghi thất « 宜家宜室 nên nhà nên cửa, để chỉ việc định đôi bạn. » Sai quân đem bức thơ về, rước tôi qua đó định bề nghi gia « ( : Lục Vân Tiên ) — Kinh thi: 宜其家室 Nghi kì gia thất, vợ chồng lấy nhau cửa nhà êm ấm. Nói riêng hai chữ » Nghi gia « là nói con gái về nhà chồng. » Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia « ( Kiều ).

Một số bài thơ có sử dụng