Có 1 kết quả:

nghi ngô

1/1

nghi ngô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây nhót