Có 1 kết quả:

nghi nam

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời ngày xưa chúc tụng phụ nữ sinh được nhiều con.
2. Nhiều con. ◎Như: “nghi nam tướng” 宜男相 tướng người có nhiều con.
3. Tên cỏ “nghi nam”. ◇Chu Xử 周處: “Nghi nam, thảo dã, cao lục xích, hoa như liên. Hoài nhâm nhân đái bội, tất sanh nam” 宜男, 草也, 高六尺, 花如蓮. 懷妊人帶佩, 必生男 (Phong thổ kí 風土記) Nghi nam, là một thứ cỏ, cao sáu thước (cổ), hoa như hoa sen. Người có thai đeo trên mình, ắt sinh con trai.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đàn bà đẻ nhiều, có nhiều con trai.

Một số bài thơ có sử dụng