Có 2 kết quả:

bảo kiếmbửu kiếm

1/2

bảo kiếm

giản thể

Từ điển phổ thông

bảo kiếm, thanh kiếm báu

bửu kiếm

giản thể

Từ điển phổ thông

bảo kiếm, thanh kiếm báu