Có 1 kết quả:

thực tập

1/1

thực tập

giản thể

Từ điển phổ thông

thực tập, rèn luyện, tập luyện