Có 1 kết quả:

thực lực

1/1

thực lực

giản thể

Từ điển phổ thông

thực lực, sức mạnh