Có 1 kết quả:

thực tại

1/1

thực tại

giản thể

Từ điển phổ thông

thực tại, thực tế, ngoài đời