Có 1 kết quả:

thực thi

1/1

thực thi

giản thể

Từ điển phổ thông

thực thi, tiến hành, thực hiện