Có 1 kết quả:

thẩm phán

1/1

thẩm phán

giản thể

Từ điển phổ thông

phán quyết, quyết định, xét xử