Có 1 kết quả:

thẩm tra

1/1

thẩm tra

giản thể

Từ điển phổ thông

thẩm tra, khảo sát, thẩm vấn