Có 1 kết quả:

thẩm nghị

1/1

thẩm nghị

giản thể

Từ điển phổ thông

xem xét, nghiên cứu, cân nhắc