Có 1 kết quả:

thẩm tấn

1/1

thẩm tấn

giản thể

Từ điển phổ thông

thẩm tra, thẩm vấn, tra hỏi