Có 1 kết quả:

thẩm vấn

1/1

thẩm vấn

giản thể

Từ điển phổ thông

thẩm vấn, thẩm tra, hỏi cung