Có 1 kết quả:

khách quan

1/1

khách quan

giản thể

Từ điển phổ thông

khách quan