Có 1 kết quả:

tuyên bố

1/1

tuyên bố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuyên bố, công bố, bố cáo