Có 1 kết quả:

tuyên bố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công khai cáo thị, báo cho mọi người biết. ◇Chu Lễ 周禮: “Nãi tuyên bố vu tứ phương, hiến hình cấm” 乃宣布于四方, 憲刑禁 (Thu quan 秋官, Tiểu tư khấu 小司寇) Rồi tuyên bố khắp bốn phương, ban bố hình cấm.
2. Tuyên dương, truyền rộng khắp. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Tuyên bố ân đức, úy phủ Bắc Địch” 宣布恩德, 慰撫北狄 (Lí Tuân truyện 李恂傳).
3. Tiết lậu, để lộ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ ra cho mọi người biết.

Một số bài thơ có sử dụng