Có 1 kết quả:

tuyên chiến

1/1

tuyên chiến

giản thể

Từ điển phổ thông

tuyên chiến