Có 1 kết quả:

tuyên ngôn

1/1

tuyên ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bản tuyên ngôn
2. tuyên bố

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ ra cho mọi người biết — Bản văn ghi lời nói của mình với công chúng.