Có 1 kết quả:

tuyên cáo

1/1

tuyên cáo

phồn thể

Từ điển phổ thông

tuyên cáo, tuyên bố