Có 1 kết quả:

thất nội

1/1

thất nội

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trong nhà

Một số bài thơ có sử dụng