Có 1 kết quả:

thất hữu

1/1

thất hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bạn cùng phòng, bạn cùng nhà