Có 1 kết quả:

hiến pháp

1/1

hiến pháp

giản thể

Từ điển phổ thông

hiến pháp