Có 1 kết quả:

cung bảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên chức quan. § Chẳng hạn, dưới đời nhà Thanh, có chức “Lão Sư” 老師 của Thái tử.