Có 1 kết quả:

cung đình

1/1

cung đình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cung đình

Một số bài thơ có sử dụng