Có 1 kết quả:

cung tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên chức quan liêu thuộc của thái tử.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan theo phò Thái tử.

Một số bài thơ có sử dụng