Có 1 kết quả:

tể chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan đứng đầu một địa phương.