Có 1 kết quả:

hại tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lòng hại người, phá của.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ độc ác, hại người.