Có 1 kết quả:

hại phạ

1/1

hại phạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kinh hãi, hoảng sợ