Có 1 kết quả:

yến tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự yên lặn tuyệt đối — Cũng chỉ cái chết ( dùng cho nhà sư ).