Có 1 kết quả:

yến cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống nhàn hạ, vô sự.