Có 1 kết quả:

yến tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chiếu rượu, chỉ bữa tiệc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếu rượu. Bữa tiệc. Ta thường đọc trại là Yến tiệc.

Một số bài thơ có sử dụng