Có 1 kết quả:

yến nhĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do câu » Yến nhĩ tân hôn « trong kinh Thi. Chỉ nàng dâu mới, vợ mới cưới.

Một số bài thơ có sử dụng