Có 1 kết quả:

yến kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra mắt, gặp mặt trong bữa tiệc. Thường nói về bề tôi nhân bữa tiệc mà ra mắt, gặp mặt vua.